תקנון

תנאי שימוש

השתתפות בפעילות תנועתית מטרתה לחבר את החניכים לערכי התנועה, ומחייבת קבלה של כללי
ההתנהגות התנועתיים והישמעות להוראות המדריכים והצוות. ערכים אלו מושתתים על חזון
התנועה, כל השתתפות בפעילות התנועה יונקת מערכים אלו והכללים הבאים נגזרים מתפיסה זו.
התקנון מתייחס להרשמה לכל פעילויות התנועה: דמי חבר, מפעלים ארציים, שבתות, סמינריונים
או מפעלים סניפיים וכל היוצא בזה.
ההשתתפות בפעילות מותנית באישור הורים והצהרת בריאות מקוונות באתר, הכוללת אישור התקנון.

הרשמה למפעלים
הרשמה לכל פעילות מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים.
דמי החבר תקפים לשנת פעילות (מאלול עד תשרי).
סגירת ההרשמה תפורסם מראש. לאחר סגירת הרשמה ניתן להירשם בתשלום על תנאי, על בסיס מקום
פנוי בלבד.

נהלי ביטול הרשמה והחזרים למפעלים
ניתן לבטל הרשמה עד חמשה ימי עסקים לפני המפעל בהחזר מלא.
לאחר מכן בארבעת ימי העסקים שלפני המפעל ועד יומיים לפני המפעל יוחזר 50% מסכום האירוע.
החל מיום עסקים שלפני האירוע לא יוחזר תשלום גם אם החניך לא השתתף בפעילות, מכל סיבה שהיא.

שימו לב! ביטולים יתקבלו במייל בלבד לכתובת ezra@ezra.org.il או דרך האתר בהיסטוריית התשלומים.

ההחזר נוגע לפעילות עצמה ולא לדמי החבר.

בקשת החזר תטופל תוך 50 ימי עבודה מיום התקבל הבקשה במייל. בכל מקרה, החזר יינתן רק
לאחר סיום הפעילות ולא לפני כן.

במידה והפעילות תבוטל ע"י התנועה- יבוצע החזר מלא בתוך 50 יום. במקרה זה אין צורך בפניה
למדריך/ למשרדי התנועה.

כלל, התנועה לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים
העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לתנועה שליטה עליהן ושהיא לא יכלה
לצפותם מראש, ובלבד שנקטה במאמצים סבירים כדי לעמוד בהתחייבויותיה, או בשל מעשה או
מחדל רשלני של חברת האשראי או ההורה או מי מטעמם.

סבסודים והנחות
ניתן לקבל הנחה על ידי הגשת טפסי הנחה למשרדי התנועה במייל.
מדרגת ההנחה שתקבע תקפה לשנת פעילות (מאלול עד תשרי). הבקשות יאושרו בכפוף להגשת
טופס בקשת סבסוד מחייבת צירוף מסמכים כמפורט באתר.
כל הבקשות ופרטיהם הינם מידע חסוי אשר נגלה רק לגורמים ההכרחיים במערכת התנועה, ואינם
חשופים לכל גורם אשר עשוי לפגוע בכבוד החניך והוריו.
הנחת אחים לחלק מהמפעלים הינה כ 5% לילד השני כ 10% לילד השלישי ואילך.
ניתן למצוא את טבלת ההנחות בדף "בקשת הנחה".

משמעת
הפעילות בתנועה ובמפעליה מחייבת הישמעות להוראות והקפדה עליהן. אי עמידה בהוראות תגרור
הרחקה או הפסקה מפעילות בתנועה.
השתתפות החניך בפעילות מותנית באישור המרכזת, ולפי שיקול דעתה בלבד. המרכזת רשאית
לבטל השתתפותו של חניך בפעילות גם אם נרשם מכל סיבה.
לא יינתן החזר לחניך שיצא לפעילות ושנסתיימה השתתפותו בפעילות לפני מועדה המתוכנן בשל
בעיות משמעת ו/ או התנהגות שסיכנה אותו או את חבריו ו/או חציית קו אדום אחר שהוגדר ע"י
המדריך ורכז הפעילות. חזרת החניך מפעילות זו תתבצע על ידי, באחריות ועל חשבון ההורים.
חניך שיפגע או יזיק לרכוש באופן מכוון או רשלני יישא בהוצאות הנזק שנגרם.

אחר
התנועה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את התנאים והתעריפים להשתתפות בפעילויות
השונות, לפי שיקול דעתה, וללא הודעה מראש. התנאים והתעריף המחייבים הינם אלה המפורטים
באתר ובחוזר הניתן להורים בסמוך למועד הרישום לפעילות.

אין להגיע לפעילות התנועה עם סיגריות, נרגילה, סכין או כל אמצעי מסוכן אחר.

בהרשמת החניכים למפעל ישנה הסכמה לתנועה לעשות שימוש בצילומים שיתרחשו במהלך
האירועים לצרכי התנועה.

בכל פעילות התנועה אין כניסה למים למעט במקרים בו הוגדר אחרת והתקבל אישור הורים ספציפי
בכתב לפני המפעל.

כל יציאה למפעל מחייבת עמידה בתנאים המופיעים באתר (למשל הגעה עם כובע, נעלים ומים).
אי עמידה בתנאים אלו עלולה לגרום לאי השתתפות בפעילות או בחלקה.
 

חזרה למעלה

 

משתמש קיים

התחבר כ - הורה בוגר

אחד הפרטים אינו נכון

הורה חדש

אני - אב אם