תקנון בחירת הצירים לועידה הי"ח

כך בוחרים את צירי הסניפים לועידה הארצית:

בחירת צירי הסניפים לועידה הארצית תיעשה על פי התקנון ועל פי רשימת הבוחרים. 
שימו לב: זהו התקנון המעודכן ביותר והרשום בו הוא המחייב.

להורדת התקנון
 
 1. הקדמה:
בוועידה ישנם מספר סוגי צירים, כאשר לכל סוג יש גוף בוחר.
האחריות על בחירת הצירים מוטלת על וועדת הבחירות המרכזית והיא אחראית על פירוש התקנון, ביצוע הבחירות, העברת הנתונים לסניפים והודעה רשמית לצירים.
 
סוגי הצירים הם:
 1. צירי חג"ס- מהווים את רוב צירי הועידה. נבחרים בכל סניף ע"י חג"ס.
 2. צירי בוגרים- נבחרים ע"י הבוגרים בסניף. מפתח הבחירה נקבע לפי גודל הסניף הקיים.
 3. משקיפים- מקבוצות אורות. יכולים להיות חלק מהדיונים, אך אין להם זכות הצבעה.
 4. מועצה- צירים מקרב הפעילים בתנועה ברבדים השונים- מועצה, הנהלה, עובדי התנועה, מרכזות ועוד.
 
 1. הנחיות כלליות:
 1. כל ההוראות בתקנון מנוסחות בלשון זכר ומיועדות לנשים וגברים כאחד
 2. לכל סניף ימונה מלווה לוועידה.
 3. על ההנהלה הארצית לפרסם רשימת חניכים שיכולים להיבחר כצירי חג"ס. רק חניך ששילם חברות בתנועה, לפחות לאחת השנים תשע"ב, תשע"ג או תשע"ד, יהיה כלול ברשימה זו.
 4. הוועדה המכינה תוכל לאשר חריגים- גם כאלו שלא שילמו חברות כנזכר בסעיף 3.
 
 1. נוהל הבחירות בסניף:
 1. ועדת הבחירות המרכזית תפרסם באמצעות אתר התנועה את רשימת החניכים בחג"ס בעלי זכות הבחירה עד לתאריך י"ד אדר תשע"ה (5/3/15).
 2. ערעורים על אי הכללת חבר ברשימה, או הכללת חבר שלא כדין, תיקונים בשם או בפרטים של החבר יש להפנות לוועדת הבחירות המרכזית דרך אתר התנועה עד יומיים לפני קיום הוועידה הסניפית.
 3. לערעור יש לצרף חוות דעת מהמרכזת הנוכחית או זו ששימשה בתפקיד בתקופה הנידונה בערעור.
 4. ועדת הבחירות הסניפית תימנה חמישה חברים: יו"ר- מלווה הוועידה, מרכז/ת הסניף, יו"ר ועדת חג"ס/רכז/ת חג"ס ושני חברים נוספים שייבחרו ע"י הסניף.
 5. באם הסניף לא יכול להעמיד חמישה חברים לוועדת הבחירות הסניפית, יהיה רשאי לבקש אישור חריג מוועדת הבחירות הארצית למנות ועדה מצומצמת של שלושה חברים- יו"ר- מלווה הוועידה, מרכז/ת הסניף וחבר נוסף.
 6. מטעמי טוהר הבחירות, חבר בוועדת הבחירות הסניפית, לא יוכל להיות מי שהציג עצמו כמועמד להיות ציר בוועידה, למעט יו"ר וועדת חג"ס או רכז/ת החג"ס.
 7. ועדה זו, תהיה אחראית על ניהול הבחירות בסניף ביום כינוס הוועידה הסניפית. כל זאת עד לתאריך ב' ניסן תשע"ה.
 8. כהכנה לבחירות בסניף, על מנת לאפשר ניהול  תקין שלהן, על ועדת הבחירות לדאוג כי במקום ההצבעה ימצאו הפריטים הבאים:
  1. תיבה לפתקים
  2. מקום בו ניתן לקחת פתקים באופן מוסתר.
  3. פתקים
  4. כלי כתיבה
  5. רשימת בעלי זכות בחירה מעודכנת.
 9. כל בוחר ירשום על פתק שקיבל, את שמות נבחריו על פי מספר הצירים שהוקצה לכל סניף. את הפתק ימסור לוועדת הבחירות הסניפית. הבחירות יערכו במקום ובתאריך שיבחרו ע"י ועדת הבחירות הסניפית. על ועדת הבחירות לפרסם באופן בולט שבועיים מראש את מועד ומקום קיומן. לכלל החג"ס בסניף. הבחירות יעשו באופן חשאי ותישמר צניעות הפרט. לא יתקבלו פתקי בחירה ע"י ועדת הבחירות באופן אקראי. (כולם בוחרים באותו תאריך ומקום).
 10. כל חבר יכול להצביע רק פעם אחת. חבר שהוא בחג"ס של סניף א' ומדריך בסניף ב' יבחר על פי שיקול דעתו בסניף אחד בלבד. החבר יוכל להצביע רק בסניף שלו, או בסניף בו הוא מדריך, לפי בחירתו.
 11. חניך עם מוגבלות, או שנבצר ממנו להגיע מסיבה שאינה תלויה בו, יוכל לקבל אישור להצביע עם ייפוי כוח מידי ועדת הבחירות המרכזית. את הבקשה יש להגיש עד שבוע לפני מועד ההצבעה הסניפי.  על תהליך ההצבעה באופן זה ידובר להלן סעיף 16.
 12. לבד מן האמור לעיל, אין להצביע עבור חבר אחר, אף עם ייפוי כוח.
 13. פתקי הבחירה יימסרו רק לידי חבר הועדה. בהמשך, ימחק שם הבוחר מרשימת המצביעים. פתק ההצבעה יכנס לקלפי עד לספירת הקולות. עד אז, אין לחשב או לבדוק את תוצאות הבחירה.
 14. כל אחד מבעלי זכות הבחירה בסניף רשאי להצביע עבור מספר הצירים המוקצים כזכות לסניף בו הוא זכאי לבחור.
 15. אין לרשום בפתק ההצבעה יותר ממספר השמות שהוקצב מראש. פתק שנמצאו בו יותר ממספר השמות המותרים – ייפסל. פתק אשר מצויים בו פחות ממספר השמות המותרים – יאושר.
 16. חבר אשר אינו יכול להצביע (לימודים, מחלה וכד') יוכל להצביע באופן הבא: החבר ירשום פתק הצבעה על פי הכללים המפורטים להלן. את בחירתו יכניס למעטפה שעליה יצוין שמו ושם הגרעין בו הוא חבר. המעטפה חייבת להגיע לוועדת הבחירות לפני תום הליך הבחירות בסניף בצרוף ייפוי כוח לשליח. ועדת הבחירות תמחק את שם המצביע מהרשימות ותשים את הפתק (ללא מעטפה) בקלפי. על ועדת הבחירות להקפיד כי נשמרת חשאיות ההצבעה.
 17. צירי הסניף לוועידה יהיו החברים אשר קיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין הקולות הכשרים של בעלי זכות הבחירה בסניף. זאת בהתאם למספר הצירים שהוקצה לסניף בהתאם לתקנון.
 18. בסניף בו מספר המצביעים שהצביעו בפועל קטן מ- 50% מבעלי זכות ההצבעה – רשאית ועדת הבחירות המרכזית לדרוש עריכת בחירות חוזרות.
 19. את תוצאות הבחירות יש להזדרז להעביר לוועדת הבחירות עד לתאריך ב' ניסן תשע"ה (22/3/15), ולא יאוחר משבוע לאחר קיומן. העתק סיכום התוצאות יישאר בידי ועדת הבחירות הסניפית ו/או המרכזת.
 20. ערעורים על תוצאות הבחירות בסניפים, בצירוף חוות דעת של המרכזת, יישלחו לוועדת הבחירות המרכזית דרך אתר התנועה, לא יאוחר מהתאריך ג' ניסן (23/3/15).
 21. ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את רשימת הצירים הארצית הסופית בכל סניפי התנועה ובאתר האינטרנט עד לתאריך ד' ניסן תשע"ה (24/3/15).
 
פרוט מפתח הצירים השונים ודרכי בחירתם:
 1. צירי חג"ס:
 1. כל סניף רשאי לשלוח לפחות שני צירי חג"ס לוועידה, לא משנה מה גודלו.
 2. מס' החניכים בסניף יוגדר ע"י מספר משלמי דמי החבר בסניף לשנת תשע"ד או עד לאירוע ט"ו בשבט תשע"ה (המספר הגבוה מבינהם).
 3. מס' צירי החג"ס לסניף מובאת בטבלה כדלהלן:
מס' חניכים בסניף מס' צירים מחג"ס
0-50 2
50-149 3
150-249 4
250+ 5
 
 
 1. בעלי זכות להיבחר לצירי חג"ס מטעם הסניף:
  1. חבר/ה מגרעין אליה, עמית, נצח או דרור.
  2. מופיע ברשימת חברי הסניף שתאושר ע"י ועדת הבחירות המרכזית
  3. חבר בתנועה לכל הפחות מתחילת שנת תשע"ג.
 2. בעלי זכות בחירה לצירי חג"ס מטעם הסניף:
  1. חבר/ה מגרעין אליה, עמית, נצח או דרור.
  2. חבר בתנועה לכל הפחות מתחילת שנת תשע"ד.
 3. בסניף שחברים מהחג"ס שלו מפעילים פרויקט הגשמה אחד או יותר, ישוריין מקום אחד ברשימת צירי החג"ס לטובת אחד מהמגשימים.
 4. מכל סניף ייבחרו צירים משני המינים.
 
 1. צירי בוגרים:
 1. לכל סניף זכות לבחור נציגים מבין בוגריו.
 2. המדד הוא:
 • בוגר אחד למאה החניכים הראשונים.
 • למאה חניכים נוספים- בוגר נוסף.
 • מעל 200 חניכים בסניף – בוגר נוסף.
 1. למען הסר ספק מובאת להלן טבלה:
מס' חניכים בסניף מס' צירים בוגרים
0-99 1
100-249 2
250+ 3
 
 1. מס' החניכים יוגדר כפי שהוצג בסעיף ד'2.
 2. כל בוגר רשאי לבחור את נציגי הבוגרים בסניף ולהיבחר על ידם.
 3. יודגש: תערכנה שתי הצבעות, במקביל, לבחירת הצירים הסניפיים:
  1. החג"ס בוחרים את צירי חג"ס,
  2. הבוגרים בוחרים את צירי הבוגרים.
 
 1. משקיפים:
 1. חברי קבוצת 'אורות' בכל סניף זכאים לשלוח משקיפ/ה אחד מטעמם.
 2. למשקיף מוקנית זכות ההשתתפות בדיוני הועידה ובוועדותיה בלבד, אך אין בידיו זכות הצבעה המוקנית לצירים בלבד.
 3. אם בסניף חסרות קבוצות 'אורות' – לא ייבחרו נציגים מקבוצות אחרות. זכות ההשקפה מוקנית לקבוצת 'אורות' בלבד.
 4. הבחירות בקבוצת 'אורות' יעשו בתיאום עם מדריכי הקבוצות ומרכזת הסניף.
 5. תוצאות הבחירות יעברו לוועדת הבחירות הסניפית, אשר תעבירן יחד עם תוצאות בחירת הצירים לוועדת הבחירות המרכזית עד התאריך הנקוב בחלק ג' סעיף 19.
 
 1. מרכזות הסניפים ורכזי האזורים:
 1. כל מרכזות הסניפים, מרכזות ההגשמה, לרבות מרכזות בשכר ו/או שאינן בשנת שרות, הינן צירים בוועידה מתוקף תפקידן.
 2. רכזי האזור והעובדים האזוריים, הינם צירים בוועידה.
 3. כלל עובדי התנועה- המטה הארצי הינם צירים בוועידה.
 
 1. חברי מועצת התנועה:
 1. כל חברי המועצה וההנהלה הינם צירים בוועידה.
 2. נשיאות המועצה תעביר לוועדת הבחירות המרכזית את רשימת חברי המועצה העתידים להשתתף בוועידה עד לתאריך כ"א אדר תשע"ה (12/3/15), על מנת לשבצן בוועדות.
 
 1. צירים מטעם ההנהלה הארצית:
 1. מלווי הוועידה יהיו צירים בוועידה מתוקף תפקידם.
 2. בנוסף לכל האמור לעיל, רשאי מזכ"ל התנועה, בתיאום ההנהלה הארצית, למנות עד 25 צירים מבין בוגרי התנועה (בנוסף לאלו שיבחרו בסניפים), פעיליה ואוהדיה.
 3. בנוסף לכך, רשאים רכזי האזורים להוסיף עד 12 צירים (סה"כ) נוספים מקרב חברי החג"ס באזורים השונים.
 4. רשימת הצירים האלו תועבר לוועדת הבחירות המרכזית עד לתאריך כ"ד אדר תשע"ה (15/3/15).
 
 

חזרה למעלה

 

משתמש קיים

התחבר כ - הורה בוגר

אחד הפרטים אינו נכון

הורה חדש

אני - אב אם